HOME > video > กรมศุลกากร > GECC ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
     
GECC ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

   

GECC ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 video Categories

 SIMINAR  |  กรมศุลกากร 
 
 กรมศุลกากร  
   
GECC ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
GECC ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
   
คลิปการเสวนา "เคลียร์จัด ชัดจริง ตอบทุกสิ่งกับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์"
คลิปการเสวนา "เคลียร์จัด ชัดจริง ตอบทุกสิ่งกับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์"
   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ม.12 และ 14
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ม.12 และ 14
   
CDI Presentation
CDI Presentation
   
สิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ
สิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ
   
ASEAN Customs Transit System (ACTS)
ASEAN Customs Transit System (ACTS)

 

 Fan Page  
 News
All >>  
บทความวิชาการ>>การนำเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> ประเด็นข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน 12 Jan 23
บทความวิชาการ>> แนวทางปฏิบัติกรณีขอหารือเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำ กรณีของกลางที่ต้องภาษีสรรพสามิต 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 12 Jan 23
บทความทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศ 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้ารังนก 12 Jan 23
บทความวิชาการ>> “การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร” กับ “รหัสสถิติของสินค้า” 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. 2563 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 12 Jan 23