HOME > download > กรมศุลกากร
     
 download Categories

 คู่มือ  |  BROCHURE  |  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม  |  สมาคมตัวแทนออกของฯ  |  กรมศุลกากร 
 
 กรมศุลกากร  
  เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ !!
   หลอกให้อัปเดตข้อมูลทะเบียน การนำเข้า / ส่งออก X อย่าคลิกลิงก์ X อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 
  เอกสารค้ำประกัน จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 145/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
   เอกสารค้ำประกัน จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 145/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำของเข้าและส่งของออกโดยใช้เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)
 
  ประกาศได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ
   ประกาศได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ
 
  รายชื่อตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
   รายชื่อตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
 
   รายชื่อตัวแทนออกของ (บุคคลธรรมดา) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
    รายชื่อตัวแทนออกของ (บุคคลธรรมดา) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
 
  รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
   รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
 
  รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)
   รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)
 
  รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)
   รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)
 

 

 Fan Page  
 News
All >>  
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 22 Feb 24
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 13 Feb 24
กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่ 01 Feb 24